Pedagogisia innovaatioita

Motivoituneilla opettajilla on muita innostuneemmat oppilaat, ja kun hallinnolliset tehtävät sujuvat helposti, he voivat käyttää opettamiseen entistä suuremman osan ajastaan. Opettajat käyttävät maailmanlaajuisesti kolme tuntia päivässä työhön liittyviin tehtäviin, kuten arvosteluun ja oppituntien suunnitteluun, ja viisi tuntia päivässä varsinaiseen opettamiseen.

3 tuntia

opettajan päivästä kuluu keskimäärin arvostelun ja oppituntien suunnittelun kaltaisiin tehtäviin.

Cambridge Assessment International Education, 2018

53%

espanjalaisista opettajista sanoo, että teknologia mahdollistaa opettajien välisen yhteistyön.

Blink Learning, 2018

88%

Yhdistyneen kuningaskunnan opettajista sanoo, että koulutusteknologia mahdollistaa pedagogiset innovaatiot ja parantaa koulutuksen laatua.

Tes, 2018

Alamin ang mga trend ng edukasyon ayon sa bansa

Mula sa Australia hanggang sa United States hanggang sa Nordics, i-explore kung paano nagbabago ang edukasyon sa buong mundo.

Katsaus opetusalan maailmanlaajuisiin kehitysnäkymiin

Lue lisää trendeistä, jotka muovaavat opetuskenttää maailmanlaajuisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu maailmanlaajuiseen raporttiin

Opetuksen ja oppimisen kehitysnäkymiä eri maissa

Näistä raporteista voit lukea lisätietoja siitä, miten opetusta ja oppimista uudistetaan eri maissa ympäri maailmaa.

Katsaus opetusalan maailmanlaajuisiin kehitysnäkymiin

Lue lisää trendeistä, jotka muovaavat opetuskenttää maailmanlaajuisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu maailmanlaajuiseen raporttiin

Opetuksen ja oppimisen kehitysnäkymiä eri maissa

Näistä raporteista voit lukea lisätietoja siitä, miten opetusta ja oppimista uudistetaan eri maissa ympäri maailmaa.

Pedagogisia innovaatioita

Keskustelu Anneli Rautiaisen kanssa

Kokeilukeskuksen päällikkö, Opetushallitus

Anneli Rautiainen

Miten uskot ammatillisen kehittymisen muuttuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana?

Tulevaisuudessa ammatillisen kehittymisen on oltava jatkuvaa ja osa jokaisen työnkuvaa. Opettajilla ja rehtoreilla tulee olla henkilökohtainen ammatillisen oppimisen suunnitelma, johon sisältyy sekä itsereflektiota että vertaisarviointia. Tulevaisuuden nopeasti muuttuvassa maailmassa kyvyistä tulee jopa tietoja tärkeämpiä. Verkko-oppiminen kehittyy. Oppiminen tapahtuu yhteisöissä, jotka voivat olla maailmanlaajuisia tai paikallisia.

Kuvaile tehokasta luokkahuoneinnovaatiota korkeintaan 10 sanalla.

Tehokas luokkahuoneinnovaatio luodaan oppilaiden voimin tai heidän kanssaan.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta oppilaitokset ja opettajat voivat innovoida kouluopetusta tehokkaasti?

Koulukulttuurin täytyy kannustaa yhteistyöhön. Opettajat ja oppilaat muodostavat oppimisyhteisön, jossa oppiminen on jatkuvaa ja tietoa jaetaan. Rehtorin tehtävä on tarjota oppimisyhteisöille mahdollisuus kohtaamisiin ja yhdessä työskentelyyn.

Lisää asiantuntijoiden näkemyksiä

Pedagogisia innovaatioita

Keskustelu Karen Catorin kanssa

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Digital Promise

Miten uskot ammatillisen kehittymisen muuttuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana?

Samasta muotista tulevia ammatillisen kehittymisen kursseja on jo pitkään pidetty tehottomina, eivätkä ne auta opettajia tekemään parempia päätöksiä. Tutkimuksen mukaan luokassa tapahtuva valmennus on yksi tehokkaimmista ammatillisen kehittymisen muodoista, sillä valmentaja voi mallintaa hallinnon ja oppilaiden osallistumisen strategioita, opettaa yhdessä luokan opettajan kanssa, tarkkailla ja antaa palautetta sekä tukea oppilasryhmiä. Odotettavissa on todennäköisesti parannuksia malliin sekä valmentajille ja mentoreille tarjottava reaaliaikainen virtuaalinen pääsy luokkiin.

Miten teknologia on kokemuksesi mukaan vaikuttanut myönteisesti ammatilliseen kehittymiseen?

Opettajat ovat oppijoita ja oppivat eri tavoilla, aivan kuten oppilaatkin. Internetissä on tarjolla erinomaisia mahdollisuuksia edistää tietoja ja taitoja hyödyntämällä selittäviä ja havainnollistavia videoita, asiantuntijoita, käytäntöyhteisöjä, lukemattomia ideoita ja tutkimustuloksia. Lisäksi opettajat voivat julkaista sisältöä laajalle yleisölle tai jakaa sisältöä mentorille tai pienelle yhteisölle, mikä tarjoaa mahdollisuuden sekä pohtia että saada palautetta. Ammatillinen kehittyminen, johon sisältyy lähestyttävillä ja ymmärrettävillä tavoilla esitetyn datan älykäs käyttö, voi tuoda esiin tarpeen muuttaa strategiaa tai oppilaiden ryhmittelyä ja tarjota suosituksia muutoksen tekemiseen.

Kuvaile tehokasta ammatillista kehittymistä korkeintaan 10 sanalla.

Aitoa, sovellettavaa, henkilökohtaista, relevanttia, yhtenäistä, reflektiivista, kyselypohjaista ja oppilaskeskeistä.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta ammatillinen kehittyminen olisi tehokasta?

Ammatillisella kehittymisellä, kuten kaikella oppimisella, on oltava jokin tarkoitus. Opettajien tulee myös voida luottaa siihen, että kehittymiseen käytetty aika ei mene hukkaan. Opetuksen tulee keskittyä aihesisältöön ja oppilaiden tarpeisiin ja/tai hallintoon sekä liittyä opetuskäytäntöihin. Sen tulee tarjota selkeä mahdollisuus soveltaa, arvioida ja pohtia opittua.

Pedagogisia innovaatioita

Keskustelu Jun Takahashin kanssa

Apulaisprofessori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Tokyo Gakugei University

Miten olet havainnut teknologian vaikuttaneen tapaan, jolla koulut antavat opettajille mahdollisuuden uudistaa opetustaan?

Mielestäni kaikki on muuttumassa. Näen mahdollisuuksia parantaa monia osa-alueita: opetusmenetelmien laatua ja määrää, arviointimenetelmiä, oppimisen päivittäistä kirjaamista, tiivistä yhteydenpitoa vanhempien ja oppilaiden kanssa sekä oppilastietojen jatkuvaa päivittämistä. Esimerkiksi aktiivisessa oppimisessa korostetaan teknologian käytön roolia oppimisessa, mutta samalla se parantaa osaltaan opettajien opetuskykyä. Opettajat ovat saaneet tietoa monista tehokkaista ja konkreettisista opetusmenetelmistä internetin kautta päivittäin. Aiemmin käytettyihin kirjoihin ja paperikopioihin verrattuna tietoa saa useammin, videoiden ymmärtäminen on helpompaa, palautetta annetaan ja opetusmenetelmien parantamisesta on tullut helpompaa. Parannukset etenevät päivittäin, kun oppimisprosessit ja ‑tulokset tallennetaan sähköisesti ja jaetaan lapsille ja huoltajille. Myös palautetta on helppo katsoa päivittäin. Koska nämä parannukset tapahtuvat vähitellen päivästä toiseen, muutosta ei kaikissa tapauksissa huomaa niin selvästi, mutta mielestäni muutos on ollut suuri verrattuna kymmenen vuoden takaiseen aikaan.

Miltä tehokas uudistaminen näyttää kouluissa? Entä tehoton uudistaminen?

Mielestäni uudistamisen voi tehdä kahdella tavalla: joko kaikki muutetaan kerralla tai tehdään muutoksia, joiden vaikutus on dramaattinen, mutta sen huomaa vasta muutaman vuoden kuluttua, kun päivittäisten parannusten yhteisvaikutus alkaa näkyä. Edellistäkin tarvitaan toisinaan, mutta mielestäni jälkimmäinen tapa on erityisen toimiva kouluissa. Japanissa opettajien työ on erittäin monimutkaista ja siihen liittyviä sidosryhmiä on useita: oppilaat, vanhemmat, paikallinen väestö, opettajat, opetusviranomaiset jne. On välttämätöntä, että kaikki ovat keskenään sovinnossa. Teknologia on työkalu, joka ei toimi hyvin yksinään esiteltynä, vaan mielestäni päivittäisistä parannuksista seuraava uudistuminen on elintärkeää kehitykselle.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta koulut ja opettajat voivat uudistaa luokkahuoneopetusta tehokkaasti?

Sanoisin, että siihen tarvitaan mielenlaatu, joka ei tyydy nykytilanteeseen vaan haluaa parantaa ja kehittää sitä päivittäin. Jos tehdään suuri uudistus, juuri se osa-ala, johon se kohdistuu, kehittyy paljon, mutta sen ympärillä tapahtuu vääristymistä. Vääristymän huomaa jälkikäteen päivittäisessä työssä. Koska olemme tekemisissä sellaisten lasten kanssa, joiden taustat ovat moninaisia ja monimutkaisiakin, parannuksia ja kehitystä on tehtävä joka päivä varovasti vähän kerrallaan.

Pedagogisia innovaatioita

Keskustelu tohtori Hanna Dumontin kanssa

DIPF | Koulutuksen tutkimuksen ja informaation Leibniz-instituutti

Miten uskot ammatillisen kehittymisen muuttuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana?

Kun yhteiskuntien monimuotoisuus lisääntyy, opettajilla on vaikeuksia vastata parhaalla mahdollisella tavalla oppilaidensa erilaisiin tarpeisiin. Tämä ei ole yllättävää, koska koulun nykyisten opetuskäytäntöjen lähtökohtana on yhä keskimääräinen oppija. Mielestäni tärkein haaste on edistää opetuskäytäntöjä, jotka vastaavat oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Tätä varten opettajilta vaaditaan jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja mukautuvan opetustavan oppimista.

Miten teknologia on kokemuksesi mukaan vaikuttanut myönteisesti ammatilliseen kehittymiseen?

Vaikka lapset viettävät koulussa enemmän aikaa kuin muualla, koulut eivät hyödynnä opetuksessa nykyaikaista digitaalitekniikkaa. Käsitykseni mukaan tilanne on sama ammatillisessa kehittymisessä. Toisin sanoen en ole vielä nähnyt teknologian vaikutusta opetusalan ammatillisessa kehittymisessä.

Mistä näkee, että teknologiaa käytetään tehokkaasti ammatillisen kehittymisen rinnalla? Entä mistä huomaa sen tehottoman käytön?

Mielestäni teknologian potentiaalia voisi hyödyntää ammatillisessa kehittymisessä erityisesti siten, että opettajat voivat sen avulla luoda yhteyksiä toisiinsa ja saada "kriittisiä ystäviä", jotka antavat palautetta toisilleen uusien opetuskäytäntöjen kokeilun yhteydessä. Yleisemmällä tasolla on tärkeää, että teknologiaa ei käytetä sen itsensä takia, vaan että teknologia palvelee opettajien tarpeita.

Minkä perustavanlaatuisten asioiden on oltava kohdillaan, jotta ammatillinen kehittyminen olisi tehokasta?

Ammatillinen kehittyminen vaikuttaa koulun käytäntöihin todennäköisimmin silloin, kun opettajia pyydetään soveltamaan oppimiaan asioita oman koulunsa ja luokkansa kontekstissa ja kokeilemaan uusia opetuskäytäntöjä. Lisäksi opettajien välisen palautteen ja vertaisoppimisen tulee olla olennainen osa ammatillista kehittymistä.

Opi uutta kollegoilta ympäri maailmaa

Mga Resulta ng Pananaliksik sa US na ‘Ang Hinaharap ng Classroom’

I-explore ang mga resulta ng pananaliksik na 'Ang Hinaharap ng Classroom' sa US kasama si Dr. Karen Correia da Silva at ang kanyang team sa pakikipagtulungan sa Google for Education.

Katso silloin kun haluat
Pag-innovate sa Pedagogy para sa Epektibong Pagtuturo

Ang mga educator na may motibasyon ay may mas nakikilahok na mga klase, at gusto nilang i-streamline ang mga gawaing pang-administrator para makatuon sa pagtuturo. Samahan kami para sa talakayan ng panel kasama ang mga pinuno sa propesyonal na paglago at pagsasanay mula sa buong Europe at North America.

Katso silloin kun haluat
Future of the Classroom ‑tutkimuksen tulokset

Tutustu Google for Educationin maailmanlaajuisen Future of the Classroom ‑raportin laatineen tutkimustiimin näkemyksiin.

Katso silloin kun haluat

Aloita

Tutustu kouluopetuksen uusiin ilmiöihin

Lue keskeisimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat nykyiseen opetukseen ja määrittelevät tulevaisuuden oppimiskokemuksia.

Kiitos tilauksesta!

Kerro meille enemmän kiinnostuksen kohteistasi.