ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA) ของการสอบ

ข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับที่เราแสดงแก่ผู้สอบระหว่างการสอบเพื่อขอรับการรับรองมีดังนี้

ข้อตกลง:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสอบของ Google ("ข้อกำหนด") จัดทำขึ้นระหว่างผู้เข้าสอบ ("คุณ") กับ Google LLC ("Google") ณ วันที่คุณทำเครื่องหมายในช่อง "ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ (NDA)" ภายในการสอบเพื่อรับใบรับรอง Google for Education

1. ข้อมูลที่เป็นความลับ เนื้อหาของข้อสอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำถาม คำตอบ หรือการสื่อสารใดๆ ซึ่งรวมทั้งการสื่อสารด้วยวาจาที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการสอบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Google ("ข้อมูลที่เป็นความลับ") การกระทำใดๆ ก็ตามที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และอาจทำลายความสมบูรณ์และบรรทัดฐาน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของโครงการรับรองที่ได้ให้การรับรองนักการศึกษาผู้ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานและขั้นสูงในการนำเครื่องมือ Google for Education ไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน Google จัดทำข้อสอบนี้มาเพื่อให้คุณทำเพียงผู้เดียวเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงประสิทธิภาพด้านที่เนื้อหาอ้างอิงถึงตามหัวข้อของการสอบครั้งนี้ ดังนั้นจึงห้ามมิให้คุณเปิดเผย เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย โพสต์ ดาวน์โหลด หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ารูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม ทั้งทางวาจา การเขียน ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

2. การเพิกถอนใบรับรอง: หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือกระทำการทุจริตใดๆ เราอาจห้ามไม่ให้คุณทำการสอบใหม่และ/หรือทำการสอบใดๆ จาก Google Workspace รวมทั้งถอนใบรับรองจากโครงการรับรองของ Google และ/หรือ Google นอกจากนี้ Google ยังอาจยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณตามที่เห็นสมควร ตัวอย่างการทุจริตและ/หรือใช้การสอบในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้**

  • การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อทำการทุจริตระหว่างการสอบ
  • การให้หรือการรับความช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสม
  • การส่งต่อเนื้อหาในข้อสอบโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์บนเว็บ การเตรียมตัวสอบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือการสนทนากลุ่ม การสร้างโจทย์ใหม่ผ่านการท่องจำข้อสอบหรือวิธีอื่นๆ
  • การครอบครองสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการสอบ
  • การใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต (รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยความจำ และ/หรือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคำถามในข้อสอบที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมีคำตอบหรือไม่มีก็ตาม) เพื่อช่วยเตรียมสอบ
  • การจดบันทึกใดๆ ก็ตามในระหว่างการสอบ
  • การนำเนื้อหาในการสอบออกหรือพยายามนำออก (ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม)
  • การจงใจก่อกวนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามในระหว่างการสอบ
  • การปรับเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขผลการสอบและ/หรือการรายงานคะแนนสอบ หรือข้อมูลใดๆ ในการสอบ