ข้ามไปยังเนื้อหา

สำรวจการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสำรวจโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตได้

1 จาก 4

รายงานเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2017

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ที่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารมีต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน 43 รัฐของสหรัฐฯ


รายงานของรัฐเรื่องการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ประจำปี 2016

วิธีที่มุมมอง โอกาส การมีส่วนร่วม และโครงสร้างพื้นฐานส่งผลต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน 11 รัฐของสหรัฐฯ

2 จาก 4

กลยุทธ์ในการเพิ่มการเข้าถึงและการปรับปรุงการมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ระยะยาวเกี่ยวกับการเรียนต่อวิทยาลัยชุมชนในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการแนะนำแนวทางให้นักเรียนผู้มีความสามารถจากพื้นเพอันหลากหลายได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำรวจสิ่งที่สถาบันเหล่านี้จะทำเพื่อช่วยให้เส้นทางดังกล่าวราบรื่นขึ้น อ่านรายงาน


มุมมองของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักเรียนต้องการความยืดหยุ่นและความชัดเจนมากขึ้นเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


การศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับก่อนมหาวิทยาลัย: การสำรวจภาคสนาม

การตรวจสอบวิธีที่เด็กๆ มีส่วนร่วมกับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงที่อาจนำไปสู่โอกาสที่เท่าเทียมกันมากขึ้นในโรงเรียน อ่านรายงาน


สตรีผู้เลือกวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สิ่งสำคัญที่สุด

การส่งเสริมและเปิดโอกาสมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สตรีได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน

3 จาก 4

ความท้าทายและอุปสรรคในการเข้าร่วมในปัจจุบัน

การค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์: การเข้าถึงและอุปสรรคต่างๆ ในการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ของสหรัฐฯ

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ในสถานศึกษาหลายแห่งก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ รายงานของเราตรวจสอบมุมมองที่นักเรียนในเขตชนบท นักเรียนผิวสี นักเรียนหญิง และนักเรียนเชื้อสายสเปนในสหรัฐฯ มีต่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ช่องว่างด้านความหลากหลายในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์: สำรวจสาเหตุที่เด็กผู้หญิง เด็กผิวสี และเด็กเชื้อสายสเปนได้รับโอกาสน้อย

การเข้าใจอุปสรรคเชิงโครงสร้างและทางสังคมซึ่งขัดขวางไม่ให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อาจช่วยให้ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารค้นพบวิธีที่จะผลักดันให้นักเรียนก้าวเข้าสู่แวดวงนี้ได้เพิ่มขึ้น อ่านรายงาน


ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

นอกเหนือจากโอกาสในการเข้าถึงแล้ว ความสนใจและความมั่นใจจะสร้างความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้และไม่ได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


ภาพลักษณ์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์: มุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ทัศนคติอันยึดติดและจำนวนต้นแบบที่พบเห็นได้น้อยอาจนำไปสู่ความไม่หลากหลายทางเชื้อชาติและเพศในแวดวงการศึกษาและอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ่านรายงาน


ถอดรหัส: ความแพร่หลายและลักษณะการปรากฏของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสื่อ

รูปแบบการปรากฏของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสื่อยอดนิยมอาจส่งผลต่อมุมมองที่นักเรียนมีต่อบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นทำ อ่านรายงาน


แนวโน้มสถานะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์และโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) ที่เปลี่ยนแปลงไป อ่านรายงาน

4 จาก 4

กลยุทธ์ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสร้างเสริมทักษะสำหรับอนาคต

ขับเคลื่อนวาระด้านทักษะ: การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่อนาคต

วิธีที่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ความพร้อมในโลกดิจิทัล การทำงานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์ มีส่วนหรือไม่มีส่วนช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงาน อ่านรายงาน


ส่งเสริมการสำรวจและความเป็นเลิศในโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ครูจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ในชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมุ่งสู่โอกาสด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 อ่านรายงาน


ลดช่องว่าง - เพิ่มความสามารถในการอ่านและเขียนและทักษะด้านคณิตศาสตร์โดยการทำงานร่วมกับ ICT ให้มากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลการสอนด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ อ่านรายงาน


สถานะของครูในฟินแลนด์: วิธีที่ความเคารพและการให้อิสระส่งผลต่ออาชีพครู

ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับมากที่สุดในฟินแลนด์ ร่วมสำรวจสาเหตุและผลที่ตามมาในระบบการศึกษา อ่านรายงาน


อคติแบบไม่รู้ตัวในชั้นเรียน: หลักฐานและโอกาส

การตรวจสอบว่าการมีอคติโดยไม่รู้ตัวส่งผลต่อการได้รับโอกาสในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์และ STEM อย่างไร รวมทั้งกลยุทธ์ในการปรับปรุง อ่านรายงาน


ความอัจฉริยะที่ได้รับการปลดปล่อย: การถกเถียงเรื่อง AI ในการศึกษา

บทแนะนำเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศักยภาพของ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนจริง อ่านรายงาน

เริ่มต้นใช้งาน

สำรวจเรื่องราวในโลกแห่งความเป็นจริง

ดูตัวอย่างว่าการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร

ลงชื่อสมัครรับข้อมูลที่นี่เพื่อรับข้อมูลอัปเดต ข้อมูลเชิงลึก แหล่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย