Fortsätt till innehåll

Läs mer om utbildningsforskning och -insikter

Läs mer om datavetenskapsutbildningarnas status i dagsläget och utforska möjligheterna att förändra klassrumsundervisningen så att alla elever kan träna upp de färdigheter de behöver i framtiden.

1 av 4

Rapporter om datavetenskaplig utbildning

Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2017

En undersökning om hur elever, föräldrar, lärare och administratörer uppfattar och upplever datavetenskapsundervisningen i 43 av USA:s delstater.


Datavetenskaplig utbildning i grund- och gymnasieskolor: delstatsrapporter 2016

Hur uppfattningar, möjligheter, deltagande och infrastruktur påverkar utbildningen inom datavetenskap i elva amerikanska delstater.

2 av 4

Strategier för att öka tillgången och förbättra deltagandet

En längsgående analys av vägar till kandidatexamen i datavetenskap via högskolor och yrkeshögskolor

Högskolor och yrkeshögskolor har en viktig roll i att skapa en större mångfald bland elever som vill sträva efter en karriär inom datavetenskapen. Läs mer om vad de kan göra för att bana vägen för dessa elever. Läs rapporten.


Vägar till kandidatexamen i datavetenskap via högskolor och yrkeshögskolor ur elevernas perspektiv

Eleverna behöver en större flexibilitet och tydlighet när de tar steget från högskolan till en karriär inom datavetenskapen. Läs rapporten.


Utbildning inom datavetenskap på gymnasienivå: En undersökning av området

En undersökning om hur barn engagerar sig i de datavetenskapliga utbildningarna och om förbättringar som kan ge rättvisare möjligheter i skolan. Läs rapporten.


Kvinnor som väljer datavetenskap – vad som verkligen har betydelse

Uppmuntran och exponering är viktigt för att få kvinnor att välja en datavetenskapsutbildning. Läs rapporten.

3 av 4

Aktuella utmaningar och hinder för deltagande

På jakt efter datavetenskap: Åtkomst och hinder i amerikansk grundskole- och gymnasieutbildning

Elever, föräldrar, lärare och administratörer vet hur viktigt det är med utbildning inom datavetenskap, ändå prioriteras detta fortfarande inte på många skolor. Våra rapporter undersöker vad det innebär för afroamerikanska, kvinnliga och latinamerikanska elever samt elever på landsbygden i USA.


Brist på mångfald inom datavetenskap: Underrepresentationen av flickor, afroamerikaner och latinamerikaner

Att förstå de strukturella och sociala hinder som får elever att inte söka sig till datavetenskapliga utbildningar kan vara till hjälp för föräldrar, lärare och administratörer som vill hitta sätt att göra fler elever intresserade av ämnet. Läs rapporten.


Uppmuntra elever att lära sig datavetenskap

Förutom tillgång är intresse och självförtroende avgörande när det gäller vilka elever som lär sig datavetenskap och vilka som inte gör det. Läs rapporten.


Bilder av datavetenskap: Uppfattningar bland elever, föräldrar och lärare i USA

Djupt rotade stereotyper och alltför få förebilder kan vara bidragande orsaker till bristen på mångfald inom såväl utbildningar som karriärer på det datavetenskapliga området. Läs rapporten.


Knäck koden: Förekomsten och bilden av datavetenskap i media

Sättet som datavetenskap presenteras på i populärmedierna kan påverka elevers uppfattning om vilka som arbetar inom datavetenskapsområdet och vad de gör. Läs rapporten.


Trender inom datavetenskapens status på grund- och gymnasieskolor i USA

En titt på hur uppfattningar om datavetenskap och inlärningsmöjligheter utvecklas bland elever i grundskolan och på gymnasiet och bland lärare och administratörer. Läs rapporten.

4 av 4

Strategier för att förbättra elevernas engagemang och utveckla färdigheter för framtiden

Bakom kunskapsagendan: Förbereda eleverna för framtiden

Hur 2000-talets färdigheter, till exempel digital läs- och skrivkunnighet, samarbete och kritiskt tänkande, rustar – eller inte rustar – eleverna för det framtida arbetslivet. Läs rapporten.


Främja utforskning och kompetens på 2000-talets skolor

Lärare behöver nya strategier, tekniker och verktyg i klassrummet för att förbereda eleverna för 2000-talets arbetsmarknad. Läs rapporten.


Minska klyftan – förbättra läskunnighet och matematikkunskaper med hjälp av en bättre samverkan med informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har visat sig lovande för att förbättra effektiviteten hos undervisningsmodeller inom läsning och matematik. Läs rapporten.


Lärarnas status i Finland: Hur respekt och självständighet har format yrket

Läraryrket är ett av de mest attraktiva och respekterade yrkena i Finland. Här tar vi en titt på varför och vad det innebär för utbildningssystemet. Läs rapporten.


Omedvetna fördomar i klassrummet: bevis och möjligheter

En undersökning om hur omedvetna fördomar påverkar representationen inom datavetenskapsområdet samt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och strategier för förbättring. Läs rapporten.


Otyglad intelligens: Ett argument för AI inom utbildning

En artikel om artificiell intelligens och dess potential att förbättra och stärka elevernas inlärning i fysiska klassrum. Läs rapporten.

Kom igång

Läs berättelser från verkligheten

Se exempel på hur ökad tillgång till datavetenskaplig utbildning av god kvalitet ger eleverna större möjligheter.

Registrera dig här och få uppdateringar, insikter, resurser med mera.