Fortsätt till innehåll

Integritet och policyer för prov

Nedan följer avtalet om integritet och policyer för prov som visas för provdeltagaren under registreringsprocessen.

VILLKOREN I DETTA AVTAL KAN ÄNDRAS EFTER GOOGLES GOTTFINNANDE. DU ANSVARAR FÖR ATT LÄSA DESSA VILLKOR GRUNDLIGT EFTERSOM DU MÅSTE FÖLJA DEN SENASTE VERSIONEN AV AVTALET.

När du gör provet lagrar Google dina personliga uppgifter, inklusive men inte begränsat till ditt foto, dina tangenttryckningar och uppgifter som kan kopplas till dig som individ (inklusive men inte begränsat till namn, adress, företag och titel). I egenskap av examensövervakare kan dessutom Google eller en agent som har anlitats av Google titta på en direktsändning av dig på webben medan du gör provet (och kommunicera med dig, säga åt dig att inte svara på samtal på telefonen osv.). Alla uppgifter som samlas in i anslutning till provet kallas tillsammans för "Provinformation". Googles sekretesspolicy beskriver vi hur vi behandlar personliga uppgifter när du använder Googles produkter och tjänster, inklusive Provinformationen. I följande text beskriver vi dessutom de sekretessmetoder som är specifika för provet.

All Provinformation du skickar till Google samlas in av Google eller dess auktoriserade agenter i USA, liksom det rättskipningsområde där du gör provet. Provinformation kan delas med våra närstående bolag, dotterbolag eller samriskföretag i andra rättskipningsområden för provändamål. Denna policy styrs av amerikansk lag.

För personer i EU gäller att du genom att skicka in Provinformationen godkänner överföringen av denna information utanför EU eller EES till länder där sekretessreglerna kan avvika. Google följer sekretessprinciperna som ingår i Privacy Shield-ramverket mellan EU och USA när det gäller Provinformation som samlas in från personer i EES och överförs till Google i USA. Mer information om Privacy Shield-ramverket och vår registrering finns på webbplatsen för USA:s handelsdepartement: https://www.privacyshield.gov.

Vanliga frågor

Hur används Provinformationen?

Den Provinformation du lämnar används för följande ändamål:

Registrering av personer som ska göra prov Tillhandahålla godkända provtagare med utskrivbara kopior av certifieringarna Spåra antalet certifierade personer som är anställda av partner Spåra en persons certifieringsförnyelse och ytterligare certifieringar över tid Garantera säkerheten för provprocessen


Dina val

Det är frivilligt att skicka in din Provinformation. Men om du väljer att inte skicka din Provinformation får du inte göra provet.


Vem har åtkomst till din data?

Googles anställda, närstående bolag eller rättssubjekt som agerar på uppdrag av Google behandlar Provinformation för de syften som anges ovan. Google vidtar lämpliga tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder för att skydda Provinformationen. Närstående bolag eller rättssubjekt som agerar på uppdrag av Google som vi delar din Provinformation med är bundna av konfidentialitetsvillkor.


Lagrar Google din data?

Provinformation lagras i enlighet med lokal lagstiftning. Vi kan också lagra Provinformation i följande syften:

  • Lösa tvister om prov och godkända resultat
  • Göra demografiska och liknande icke-personligt identifierbara analyser avseende provdeltagarnas populationer, godkännandenivåer och andra beteenden
  • Spåra antalet certifierade lärare som är anställda av skolor och distrikt
  • Spåra en persons certifieringsförnyelse och ytterligare certifieringar över tid

Kontakta oss

För mer information om våra sekretessrutiner kontaktar du oss via denna webbplats när som helst eller skriver till oss på:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Provavvikelser: Om Google upptäcker en avvikelse i dina provresultat kan du (1) inte certifieras i provet, (2) blockeras permanent från att göra om detta och andra Google Workspace-prov och (3) kan Google efter eget gottfinnande välja att säga upp relevanta affärsrelationer med dig.

Underkänt resultat och göra om provet: Om du blir underkänd på provet kan du göra om det, men du måste vänta minst 14 dagar. Om du blir underkänd en andra gång måste du vänta minst 60 dagar innan du kan göra om provet. Om du blir underkänd en tredje gång måste du vänta minst ett år innan du kan göra om provet.

Provbedrägeri: Vårt provsystem kontrollerar alla slutförda prov för förekomster av bedrägeri, fusk och/eller felaktig framställning av personers identitet. Google for Education-teamet förbehåller sig rätten att upphäva alla certifieringar eller märken som tillhör användare som har brutit mot våra provpolicyer, inklusive ovanstående regler gällande omprov.

Fusk är orättvist mot kandidater som har jobbat hårt och följer reglerna. Om du upptäcker eller hör talas om att fusk förekommer ska du rapportera detta. Kontakta Google for Education-teamet för överträdelser av testpolicyer via e-post på gfe-certification-violation@google.com.

Hålla sig uppdaterad: Du måste göra om provet med 36 månaders mellanrum. Du kan göra om provet 30 dagar före eller upp till 60 dagar efter förnyelsedatumet för 36-månadersperioden.

Användning av certifieringslogotyp: Googles certifieringslogotyp är endast avsedd för personligt bruk av den person som har godkänts på provet. Den får inte användas för att visa att skolan eller företaget är certifierat. En skola eller ett företag får alltså inte påstå sig ha certifierats. Enbart de enskilda personer som godkänts på provet får framställas som certifierade. Certifieringslogotypen och det tillhörande märket får dessutom inte replikeras eller återskapas utan Googles samtycke. Din användning av Googles certifieringslogotyp omfattas av Googles gällande riktlinjer för varumärkesprofilen, som finns på följande webbadress: http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Policies: The Google policies are located at edu.google.com/for-educators, or other such URL as Google may provide. These policies are incorporated by this reference, and may change from time to time. Please see edu.google.com/for-educators/certification-programs/product-expertise for the latest program policies. If Google suspects that you are in violation of any of the policies, Google, in its sole discretion, may revoke any of your Google Workspace certifications and you will be permanently barred from re-taking any Google Workspace exam.