Se nærmere på forskning og statistikk

Finn ut hvor dataundervisningen står i dag, og utforsk muligheter for å fornye undervisningen slik at alle elever kan utvikle ferdighetene de trenger for fremtiden.

1 av 4

Rapporter om undervisning i datavitenskap

Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2017

En analyse av hvordan elever, foreldre, lærere og administratorer oppfatter og opplever dataundervisning i 43 delstater i USA.

Utforsk rapporter

Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2017

For å informere offentligheten om fremdriften i arbeidet med å sikre bredest mulig deltakelse i dataundervisning fra barnehagen til fullført videregående utdanning, viser denne rapporten resultater fra Google-Gallup-undersøkelser for 2014–15 og 2015–16. Den tar for seg emner som oppfatninger, muligheter, støtte og infrastruktur. Den inneholder også anbefalinger til hvordan tilgangen til dataundervisning kan økes for 43 delstater.

Les hele rapporten

Se funnene per delstat


Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2016

Hvordan oppfatninger, muligheter, deltakelse og infrastruktur påvirker undervisningen i datavitenskap i 11 delstater i USA.

Utforsk rapporter

Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2016

Det å utjevne forskjeller i elevenes tilgang til dataundervisning er avgjørende for fremtiden vår – ikke bare på grunn av økende etterspørsel etter datakunnskap i arbeidslivet, men også fordi det bidrar til å utvikle sentrale ferdigheter. Vi trenger kritisk tenking for å løse sammensatte problemer, kreativitet for å dyrke frem nye ideer, og ferdigheter for å fremme nyskaping. Rapporten dokumenterer fremdriften i arbeidet med å gjøre dataundervisning tilgjengelig for alle ved å oppsummere dataundervisningen i 11 delstater i USA i 2016. I tillegg inneholder den anbefalinger til forbedringer.

Les hele rapporten

Se funnene per delstat

2 av 4

Strategier for å øke tilgangen og deltakelsen

En longitudinell analyse av mulighetene for å ta en bachelorgrad i IT ved et «community college» i USA

«Community colleges» spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape større mangfold i yrker innen datafag. Finn ut hvordan de kan gjøre enda mer for å utvide tilgjengeligheten. Les rapporten.


Elevenes perspektiver på muligheten for å ta en bachelorgrad i datavitenskap på et «community college» i USA

Elevene trenger større fleksibilitet og mer tydelig informasjon på veien fra «community college» til karrierer innenfor datavitenskap. Les rapporten.


Dataundervisning i grunnskolen: en feltundersøkelse

En undersøkelse av hvordan barn forholder seg til dataundervisning, og hvilke forbedringer som kan føre til en mer rettferdig fordeling av muligheter i skolen. Les rapporten.


Kvinner som velger informatikk – det som virkelig betyr noe

Oppmuntring og eksponering er viktige virkemidler for å få flere kvinner til å ta utdanning i datavitenskap. Les rapporten.

3 av 4

Nåværende utfordringer og hindringer knyttet til deltakelse

På leting etter datavitenskap: tilgang og hindringer fra barnehage til videregående skole i USA

Elever, foreldre, lærere og administratorer ser viktigheten av datautdanning, men ved mange skoler blir det fortsatt ikke prioritert. I rapportene våre undersøker vi hva dette betyr for elever i distriktet samt afroamerikanske, kvinnelige og latinamerikanske elever i USA.

Utforsk rapporter

På leting etter datavitenskap: tilgang og hindringer fra barnehage til videregående skole i USA

Raske fremskritt innenfor teknologien samt det økende antallet yrker som baserer seg på datavitenskap, betyr at det er svært viktig for alle elever å få muligheten til å tilegne seg datakunnskaper og -ferdigheter, for eksempel algoritmisk tankegang og programmering/koding.

Les hele rapporten

Utforsk sammenlagte funn etter gruppe

Richland SC image of three African American students working on a laptop.
Likere muligheter: afroamerikanske elever
Les rapporten
To elever som bruker Chromebook iført hijab
Likere muligheter: jenter
Les rapporten
En smilende jente og en alvorlig gutt som følger med på det som skjer i klasserommet
Likere muligheter: latinamerikanske elever
Les rapporten
Dolores Hidalgo, Mexico – bilde av en vegg med graffiti
Likere muligheter: skolekretser i mindre byer eller tettsteder
Les rapporten

Manglende mangfold i datautdanningen: vi undersøker underrepresentasjonen av jenter, afroamerikanere og latinamerikanere

Ved å forstå de strukturelle og sosiale faktorene som hindrer elever i å velge datautdanning, kan foreldre, lærere og administratorer finne ut hva som kan gjøres for å få flere til å velge den veien. Les rapporten.


Hvordan elever kan oppmuntres til å lære om datavitenskap

I tillegg til tilgjengelighet er det interesse og selvtillit som er avgjørende for hvem som tilegner seg dataferdigheter, og hvem som ikke gjør det. Les rapporten.


Tanker om datavitenskap: oppfatninger blant elever, foreldre og lærere i USA

Fastlåste holdninger og mangel på klare rollemodeller kan bidra til redusert mangfold blant kjønn og ulike folkegrupper i datavitenskapelig utdanning og yrker. Les rapporten.


Kodeknekking: arten og utbredelsen av fremstillinger av datafag i mediene

Måten datavitenskap blir fremstilt i media på, kan påvirke elevenes oppfatninger av hvem som arbeider med datavitenskap, og hva de gjør. Les rapporten.


Trender innen datafag i grunnskolen og videregående skole i USA

En analyse av hvordan oppfatninger knyttet til datavitenskap og læringsmuligheter utvikler seg blant elever, lærere og administratorer i grunnskolen og videregående skole. Les rapporten.

4 av 4

Strategier for å forbedre elevenes engasjement og utvikle ferdigheter for fremtiden

Planlegg for ferdigheter: forbered elevene på fremtiden

Hvordan ferdigheter for det 21. århundret, for eksempel digitale ferdigheter, teamarbeid og kritisk tenking, bidrar – eller ikke bidrar – til å forberede eleven på arbeidslivet. Les rapporten.


Danner grunnlaget for utforsking og mestring i skoler for det 21. århundret

For å forberede elevene for arbeidslivet i det 21. århundret trenger lærerne nye strategier, teknologier og verktøy som kan brukes i klasserommet. Les rapporten.


Likere muligheter – bedre ferdigheter i lesing og matematikk gjennom IKT-assistert samarbeid

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ser ut til å øke effektiviteten til læringsmodeller knyttet til lesing og matematikk. Les rapporten.


Lærerstatus i Finland: hvordan respekt og autonomi har formet yrket

Læreryrket er et av de mest ettertraktede og respekterte yrkene i Finland. Her kan du lese hvorfor det er slik, og hva dette betyr for utdanningssystemet. Les rapporten.


Ubevisste fordommer i klasserommet: dokumentasjon og muligheter

En undersøkelse av hvordan ubevisste fordommer påvirker representasjonen av kvinner og etniske minoriteter innenfor datavitenskap og realfag, samt noen strategier for forbedring. Les rapporten.


Frigjøring av intelligens: et argument for AI i undervisningen

En grunnleggende innføring i kunstig intelligens og hvordan den kan bidra til å øke og forbedre elevenes læringsmuligheter i klasserommet. Les rapporten.

Kom i gang

Historier fra virkeligheten

Se eksempler på hvordan økende tilgang til dataundervisning av høy kvalitet øker elevenes muligheter til læring.

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.