การวิจัยด้านการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของเรา ไม่เพียงเพราะงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ยังเป็นเพราะวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดวิพากษ์วิจารณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และทักษะที่ผลักดันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ อีกด้วย

Google Computer Science

การวิจัยของเราช่วยระบุกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเพื่อขยายขอบเขตโอกาสการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

ช่องว่างด้านความหลากหลายในวิทยาการคอมพิวเตอร์: ดูสาเหตุที่เด็กผู้หญิง เด็กผิวดำ และเด็กเชื้อสายสเปนมีบทบาทน้อย

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

เด็กผู้หญิงมีสัดส่วนน้อยกว่าเด็กผู้ชายที่จะตระหนักถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ภายนอกโรงเรียน และยังได้รับการสนับสนุนจากครูและผู้ปกครองน้อยกว่า รวมถึงมีความสนใจในการเรียนรู้ด้าน CS น้อยกว่า

เด็กนักเรียนผิวดำและเด็กเชื้อสายสเปนมีความสนใจมากกว่า และผู้ปกครองก็มีแนวโน้มต้องการให้เรียนรู้ด้าน CS มากกว่าเมื่อเทียบกับเด็กผิวขาว

เด็กนักเรียนผิวดำและเด็กเชื้อสายสเปนแต่ละคนมีโอกาสที่แตกต่างกันไปในการศึกษา CS และในการใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านและที่โรงเรียน

โอกาสที่นักเรียนจะได้เห็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เหมือนตนเองในสื่อมีน้อย โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและเด็กเชื้อสายสเปน

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

แนวโน้มสถานะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

การศึกษา Google-Gallup ปี 2 ของเราจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่สำคัญจากปี 1 และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนกว่า 1,600 คน ผู้ปกครองกว่า 1,600 คน ครูกว่า 1,000 คน ครูใหญ่กว่า 9,800 คน และผู้บริหารเขตการศึกษากว่า 2,300 คน ซึ่งสิ่งที่เราพบมีดังต่อไปนี้

ครูใหญ่ที่จัดให้มีชั้นเรียน CS ที่มีการเขียนโปรแกรม/การเขียนโค้ดมี 40% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปี 1

ทุกกลุ่มยังคงมีมุมมองที่ดีต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพด้าน CS

ผู้ปกครองและครูที่สนับสนุนการศึกษาด้าน CS โดยเฉพาะ กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีน้อยลง แม้จะเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้าน CS อย่างมาก

มีความเป็นไปได้ที่จะบูรณาการ CS เข้ากับวิชาอื่นๆ และอบรมครูที่อยากเรียนรู้

Share the infographic.

การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสเปนปี 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

การปรับปรุงความเข้าใจและความตระหนักรู้ความหมายของ CS และการนำไปใช้งานจริงของนักเรียนและผู้ปกครองคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้การศึกษาด้าน CS ก้าวหน้า

ความกังวลและอุปสรรคของผู้ปกครองในการสนับสนุนให้บุตรหลานศึกษา CS รวมถึงความกังวลเรื่องความยากของเนื้อหา การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินพอดี และปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อในด้าน CS โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่บางครั้งรู้สึกว่าผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ศึกษาต่อในด้าน CS

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของครูเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะเอื้อต่อการบูรณาการ CS ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

ภาพของวิทยาการคอมพิวเตอร์: การรับรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

รายงานฉบับที่สองของการวิจัยค้นคว้าของเราที่ทำร่วมกับ Gallup, Inc. ศึกษาข้อมูลจากผู้ตอบเกือบ 16,000 ราย ที่ศึกษาการเข้าร่วมและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และอาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้ผลการศึกษาดังนี้:

ความสับสนระหว่างกิจกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์มีปรากฏอย่างชัดเจนในหมู่นักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษา

ยังคงมีภาพลักษณ์แบบเหมารวมต่อคนในแวดวง CS ในการแสดงภาพของสื่อ รวมทั้งในการรับรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษา

อาชีพด้าน CS ได้รับการมองในแง่บวกจากผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และครูที่มีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับอาหารกลางวันฟรี/หรือได้รับส่วนลด

นักเรียนหญิงที่มีเชื้อสายละติน หรือนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มต่ำมากที่จะเรียน CS เมื่อเทียบกับนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้สูง

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

การค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์: การเข้าถึงและอุปสรรคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ระบบการศึกษา K-12

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

การเปิดรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โอกาสในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่นั้นมีจำกัด เมื่อมีโอกาส หลักสูตรต่างๆ ก็ไม่ครอบคลุมพอ

ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต้องการให้มีการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ผู้บริหารโรงเรียนและเขตการศึกษาต่างประเมินค่าความสนใจนี้ต่ำไป

อุปสรรคในการนำเสนอวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนั้นรวมถึงข้อกำหนดในการทดสอบสำหรับวิชาอื่นๆ และความพร้อมที่มีจำกัด ตลอดจนงบประมาณสำหรับครูที่มีคุณวุฒิ

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

สตรีผู้เลือกวิทยาการคอมพิวเตอร์—สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร

อัตราส่วนของผู้หญิงที่จบปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ลดลงจาก 37% ในปี 1984 เป็น 18% ในปี 2014 เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มที่ถดถอยนี้ เราได้ทำการศึกษากลุ่มนักเรียนมากกว่า 1,700 คนในสหรัฐอเมริกาเพื่อระบุปัจจัยหลักที่กระตุ้นวัยรุ่นหญิงให้ก้าวสู่วิทยาการคอมพิวเตอร์ เราพบว่า:

การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครอง นักการศึกษา ครอบครัว เพื่อนฝูง และสื่อต่างๆ ทั้งหมดล้วนมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นนักเรียนหญิงให้สนใจติดตามวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนวความคิดด้านอาชีพมักจะไม่สมบูรณ์ เราจึงต้องแสดงให้เห็นภาพที่หลากหลายของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในสาขาอาชีพต่างๆ

โอกาสทางการศึกษาสร้างเสริมความสนใจและความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถสนับสนุนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและชี้ให้เห็นโอกาสในชุมชนหรือทางออนไลน์ได้

การรับรู้เกี่ยวกับตนเองเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง และควรได้รับการส่งเสริมผ่านวัฒนธรรมที่ไร้อคติอย่างระมัดระวัง

Read the report in Spanish or Japanese.