Windsor Southeast Supervisory Union เริ่มใช้โปรแกรม Chromebook แบบ 1:1 เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ตอนนี้โอกาสสำหรับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันแล้ว ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น การพิมพ์ มารยาทการใช้อีเมล และการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาและในที่ทำงาน

Kate Ryan ครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความท้าทาย

WSESU ต้องการโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่ไม่ต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเอง และสามารถปรับขยายได้ตามการเติบโตของ WSESU เป้าหมายของสหภาพคือการพัฒนาการทำงานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี และนำรูปแบบการสอนแบบ 1 ต่อ 1 มาใช้โดยไม่ต้องแบกรับภาระด้านการเงินหรือด้านเทคนิคมากเกินไป

โซลูชัน

ในปี 2012 WSESU ได้จัดทำโครงการนำร่องการใช้ Chromebook กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในปีการศึกษาถัดไป นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน 2 โรงเรียนได้รับ Chromebook และในปีถัดไป นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถเข้าถึง Chromebook ได้ทุกคน โปรแกรม 1 ต่อ 1 ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสนับสนุนพันธกิจของ WSESU ในการให้การศึกษาที่เท่าเทียมกันกับนักเรียนทุกคน ด้วยการให้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบดิจิทัล