เขตการศึกษา Upper Grand ใช้ Android และ Google Play for Education เพื่อสอนนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

นักเรียนมีความสนใจงานมากขึ้น และมองเห็นสถานการณ์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีให้ในแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนไอเดียและการทำงานได้ นักเรียนมีความมั่นใจที่จะแสวงหาคำตอบที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

David Scott ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ Westminster Woods Public School

ความท้าทาย

UGDSB ต้องการสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้และแสดงความรู้ในหลากหลายวิธี (เชิงภาพ เสียง และสัมผัส)

โซลูชัน

ครูได้เริ่มใช้แท็บเล็ต Android, Chromebook และ Google Play for Education ในชั้นเรียน นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ในรูปแบบที่สบายใจ และสามารถทำงานร่วมกันอย่างอิสระในโครงการของโรงเรียน