Mindanao State University ใช้ Google Apps for Education เพื่อสอนการสร้างนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแก่นักศึกษา