ครูระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 ของ Indian Valley Local Schools ใช้แท็บเล็ต Android เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกดิจิทัล

Google Play for Education Store เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกแท็บเล็ต Android ซึ่งไม่ใช่แค่มีประโยชน์สำหรับแท็บเล็ตของเรา แต่สำหรับ Chromebook ก็มีประโยชน์เช่นกัน ทำให้ครูสามารถหาเนื้อหาที่ต้องการสำหรับชั้นเรียนได้ง่าย และมอบหมายเนื้อหาให้นักเรียนได้โดยไม่ต้องส่งรายงานถึงแผนกช่วยเหลือ

Brian Dittfeld ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ Indian Valley Local Schools และผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตของ Google Education

ความท้าทาย

IVLS พบปัญหาในการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาพบว่าแท็บเล็ตสามารถช่วยให้ครูตอบสนองความต้องการของนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละคนได้ โจทย์ถัดไปก็คือการหาอุปกรณ์ที่ประหยัดต้นทุนและจัดการง่ายเหมือนกับ Chromebook

โซลูชัน

เขตพื้นที่การศึกษานำแท็บเล็ต Android ขนาดต่างๆ จำนวน 200 เครื่องพร้อมด้วย Google Play for Education มาใช้ นักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้แท็บเล็ตกันเก่ง เพราะหน้าจอสัมผัสเอื้อให้มีการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส และครูสามารถควบคุมเนื้อหาที่มอบหมายให้กับนักเรียนแต่ละคนได้