Forskning om informatikkundervisning

Informatikk er avgjørende for fremtiden – ikke bare på grunn av alle de datarelaterte arbeidsplassene som skapes hvert år, men også fordi dette er et felt som bidrar til å utvikle kritisk tenkning for å løse komplekse problemer, kreativitet som skaper nye ideer, og kompetanse som danner grunnlaget for innovasjon innen både teknologiske og andre felt.

Google Computer Science

Forskningsresultatene våre avdekker strategier for å forbedre oppfatningen av datafag og skaper bredere læringsmuligheter for alle elever.

Community College Pathways to Computer Science Bachelor's Degrees

We partnered with the Community College Research Center (CCRC) and ETR on two complementary research reports that explore ways to encourage community college students to pursue bachelor’s degrees in computer science and related fields.

Students who transferred and earned CS bachelor’s degrees were particularly focused and fortunate among the 1.8M students who entered U.S. community colleges in 2007 (CCRC).

Community college students are confused about computer science transfer pathways from their community college to their target four-year institution, yet 60% of participants intended to transfer (ETR).

CS bachelor's degree earners in the dataset followed 1,213 distinct paths to graduation when accounting for lengths of enrollment, switches between schools, and numbers and durations of leaves (CCRC).

Community college students have limited knowledge of CS careers and how to prepare for jobs in CS-related fields (ETR).

Manglende mangfold i datafag: vi undersøker underrepresentasjonen av jenter, svarte og latinamerikanere

This special report from Year 2 of our Google-Gallup study explores the structural and social barriers underrepresented groups face at home, in schools, and in society that could influence their likelihood to enter the computer science field. We found:

Færre jenter enn gutter er klar over muligheter for å lære om data utenfor skolen, blir oppmuntret av lærere eller foreldre og er interessert i å lære datafag.

Fargede og latinamerikanske elever er mer interessert, og det er mer sannsynlig at foreldrene ønsker at de lærer datafag sammenlignet med hvite medelever.

Fargede og latinamerikanske elever har mindre tilgang til og muligheter for utdanning i datafag og databruk hjemme og på skolen.

Elevene ser sjelden informatikere som ligner dem i mediene – spesielt jenter og elever med latinamerikansk bakgrunn.

Share the infographic and read our focus briefs on girls, Black students, and Hispanic students

Trender innen datafag i grunnskolen og videregående skole i USA

År 2 av Google-Gallup-studien vår undersøker endringer i viktige tall fra år 1 og gir oss ny innsikt. Undersøkelsen dekker over 1600 elever, 1600 foresatte, 1000 lærere, 9800 rektorer og 2300 inspektører. Dette er det vi fant ut:

40 % av rektorene rapporterer at de tilbyr dataundervisning med programmering/koding, en økning fra 25 % i år 1.

Positive oppfatninger av opplæring og karrièrer innen datafag har vedvart i alle gruppene.

Få foresatte og lærere har gitt uttrykk for konkret støtte for datafag til skolenes ledelse, til tross for at de verdsetter datafagopplæring høyt.

Det finnes muligheter for å innlemme datafag i andre fag og lære opp entusiastiske lærere.

Share the infographic.

Undervisning i datafag i Spania 2015

In collaboration with Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and everis, we conducted a landscape study to understand the current state of CS education in primary and secondary schools in Spain, examining the awareness of computer science by key stakeholders, and identifying existing barriers and opportunities to making CS education available to all Spanish students. Some findings include:

Forbedring av forståelsen og bevisstheten om hva datafag er og de praktiske bruksområdene for dem blant elever og foresatte, er en av de mest avgjørende faktorene for å fremme undervisning i datafag.

Foresattes bekymringer hindrer oppmuntring av barna til å studere datafag. Dette omfatter bekymringer om hvor vanskelig det er, overdreven bruk av digitale enheter og problemer med sikkerhet på nettet.

Foresatte spiller en aktiv rolle i elevenes avgjørelser om hvorvidt de skal studere datafag, spesielt for jenter, som av og til føler at foreldrene ikke oppmuntrer dem til å satse på datafag.

Oppmuntring til og støtte for profesjonell utvikling for lærere er avgjørende for å tilrettelegge for utbredt integrering av datafag i læreplanen.

Read the report in Spanish and share the infographic in Spanish.

K-12 Computer Science Education: U.S. State Reports

The following reports summarize the status of computer science education for 11 U.S. states from our 2014- 15 Google-Gallup survey of 9,693 K-12 school principals and offer recommendations for each state to broaden access to and participation in computer science learning.

Tanker om informatikk: oppfatninger blant elever, foreldre og lærere i USA

I den andre rapporten fra forskningsstudien vi har gjennomført sammen med Gallup, Inc., analyserer vi dataene fra en spørreundersøkelse blant nærmere 16 000 personer. I denne undersøkelsen har vi kartlagt deltakelsen i og oppfattelsen av informatikk og relaterte studieretninger, og dessuten tilknyttede demografiske forskjeller. Dette er det vi fant ut:

Det å forveksle informatikk med grunnleggende dataferdigheter er vanlig blant elever, foreldre og lærere.

Stereotype syn på hvem som driver med informatikk, gjør seg fortsatt gjeldende i media samt i personlige inntrykk hos elever, foreldre og lærere.

Karrierer innenfor informatikk anses som positivt, og foreldre med lavere inntekt samt lærere som har en høyere andel elever med gratis/subsidiert lunsj, er mest tilbøyelige til å verdsette informatikkfaget.

Latinamerikanske og kvinnelige elever samt elever fra familier med lavere inntekt, er minst tilbøyelige til å ha lært informatikk sammenlignet med medelevene sine.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

På leting etter informatikk: tilgang og barrierer fra barnehage til videregående skole i USA

To understand perceptions of computer science and associated opportunities, participation, and barriers, we worked with Gallup, Inc. to survey over 1,600 students, 1,600 parents, 1,000 teachers, 9,600 principals, and 1,800 superintendents. We found:

Erfaring med datateknologi er avgjørende for å styrke elevenes selvtillit når det gjelder utdanning innen informatikk.

De fleste elever har begrensede muligheter til å lære informatikk på skolen. Hvis det finnes tilgjengelige kurs, er de som oftest ikke særlig omfattende.

Etterspørselen etter informatikk i skolen er stor blant elever og foreldre, men skolene og administrasjonen i skoledistriktene undervurderer denne interessen.

Det som hindrer skoler fra å tilby informatikk, er blant annet testkrav for andre fag og begrenset tilgjengelighet og budsjett til kvalifiserte lærere.

Read our recommendations based on the research and share our infographic.

Kvinner som velger informatikk – det som virkelig betyr noe

Andelen kvinner blant studentene som fullførte en bachelorgrad innen informatikk sank fra 37 % i 1984 til 18 % i 2014. Vi ønsket å forstå hvordan denne trenden kan snus, og vi utførte derfor en undersøkelse av over 1700 studenter i USA. Målet var å identifisere de viktigste motivene for unge kvinner som velger studere informatikk. Dette er det vi fant ut:

Sosial oppmuntring fra foreldre, lærere, familie, venner og mediene spiller en viktig rolle i å påvirke jenter til å satse på informatikk.

Oppfatningen av jobbsituasjonen er ofte ufullstendig, så vi må gi et mer mangfoldig bilde av hva det vil si å jobbe med informatikk, og vise hvor nyttig informatikk er på mange ulike fagområder.

Akademisk eksponering bidrar til å bygge opp interesse og kompetanse innen informatikk. Hvem som helst kan argumentere for informatikk i skolene og identifisere muligheter i samfunnet eller på nettet.

Selvoppfatningen spiller en nøkkelrolle og er noe som bør styrkes gjennom en fordomsfri kultur.

Read the report in Spanish or Japanese.