WEBVTT 00:00:00.389 --> 00:00:02.220 (ดนตรีสดใส) 00:00:02.220 --> 00:00:03.630 แท็บ "หน้าเว็บ" ช่วยให้คุณ 00:00:03.630 --> 00:00:07.580 สร้างหน้าเว็บและหน้าย่อยใหม่ ภายในเว็บไซต์ของคุณได้ 00:00:07.580 --> 00:00:10.330 คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก ที่ด้านล่างของแท็บ "หน้าเว็บ" 00:00:10.330 --> 00:00:13.600 เพื่อเพิ่มหน้าเว็บใหม่หรือ ลิงก์ไปยังที่อยู่เว็บ 00:00:13.600 --> 00:00:15.450 หน้าเว็บใหม่จะปรากฏโดยอัตโนมัติ 00:00:15.450 --> 00:00:17.960 ในเมนูการนำทางในหน้าเว็บของคุณ 00:00:17.960 --> 00:00:19.480 ถ้าต้องการซ่อนหน้าเว็บ 00:00:19.480 --> 00:00:21.590 ให้คลิกเมนูสามจุดที่อยู่ข้างๆ 00:00:21.590 --> 00:00:23.973 และเลือก "ซ่อนจากการนำทาง"