WEBVTT 00:00:00.381 --> 00:00:01.214 (ดนตรีสดใส) 00:00:01.214 --> 00:00:02.260 สร้างเว็บไซต์ใหม่โดยการคลิก 00:00:02.260 --> 00:00:04.963 ปุ่มเครื่องหมายบวกหลากสี ที่มุมขวาล่าง 00:00:05.870 --> 00:00:08.160 เมื่อสร้างเว็บไซต์แล้ว ให้ตั้งชื่อ 00:00:08.160 --> 00:00:10.380 โดยคลิกพื้นที่ "เว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อ" 00:00:10.380 --> 00:00:12.700 ที่มุมซ้ายบน 00:00:12.700 --> 00:00:15.520 และเนื่องจากหน้าแรกจะเป็น หน้าหลักของเว็บไซต์คุณ 00:00:15.520 --> 00:00:18.437 ให้พิมพ์ชื่อลงในส่วนหัว ด้วยเช่นกัน