WEBVTT 00:00:00.462 --> 00:00:03.045 (ดนตรีสดใส) 00:00:04.220 --> 00:00:06.210 Google Sites เป็นเครื่องมือ ในการทำงานร่วมกัน 00:00:06.210 --> 00:00:08.680 ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 00:00:08.680 --> 00:00:12.300 และเผยแพร่เนื้อหาไปยังเว็บไซต์ ได้อย่างง่ายดาย 00:00:12.300 --> 00:00:15.180 คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ ของชั้นเรียนเพื่อแชร์เนื้อหา 00:00:15.180 --> 00:00:18.190 และข้อมูลหลักสูตร กับนักเรียน พ่อแม่ 00:00:18.190 --> 00:00:21.270 หรือผู้ปกครอง หรือให้นักเรียนสร้าง 00:00:21.270 --> 00:00:24.183 แฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงผลงานของตนเองได้ 00:00:25.030 --> 00:00:27.950 Google Sites ผสานรวม กับ Google ไดรฟ์ 00:00:27.950 --> 00:00:30.883 คุณจึงฝังไฟล์ขั้นสุดท้าย ที่สวยงามได้